AGJUST Biuro Brokerskie WitamyProdukty i usługiO firmieKontakt
 
 
+48.
  Wyślij
 
UBEZPIECZENIA PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) PRZEWOŹNIKA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO PRZESYŁEK w wersji 2010/02 PL
Standard „B” - zgodny z Instytutowymi Klauzulami Ubezpieczenia OCPD
Ubezpieczyciel: ERGO Versicherung AG, Düsseldorf, notyfikowany w Polsce – w KNF

Jedna polisa dla przewozów krajowych, międzynarodowych i kabotażowych

Co jest ubezpieczone:
Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego przesyłek, wynikająca z przepisów prawa, z tytułu zawartej umowy przewozowej o odpłatny przewóz rzeczy

 • przy przewozach międzynarodowych zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), wykonywanych w Europie oraz innych krajach graniczących z Morzem Śródziemnym - można rozszerzyć o dalsze kraje Azji
 • przy przewozach krajowych wg obowiązujących w tym zakresie przepisów , a w szczególności ustawy Prawo przewozowe
 • przy przewozach kabotażowych wg właściwych przepisów prawa narodowego, obowiązujących w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Gospodarczej, na terenie którego przewoźnik będąc do tego uprawniony wykonuje przewóz. W Niemczech również podwyższona odpowiedzialność do 40 SDR za kg przesyłki, do wysokości sumy gwarancyjnej

Zakres ubezpieczenia OCPD oparty o dwa filary:

I. Filar zaspakajanie roszczeń zasadnych za szkody

Szkody rzeczowe w ramach sumy gwarancyjnej, którą można uzgodnić w granicach od 600.000 EUR do 1.500.000 EUR na każde zdarzenie.
Pokrywane są szkody z tytułu utraty całkowitej lub częściowej (ubytku) towaru, w tym również za wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej, w następstwie wszelkich form kradzieży i rabunku, jeżeli przewoźnik ponosi odpowiedzialność.
W ramach uzgodnionej sumy gwarancyjnej odszkodowaniu podlegają także uszkodzenia w przewożonym towarze, za któreprzewoźnik ponosi odpowiedzialność, jak również odszkodowaniu podlegają szkodyrzeczowe powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa kierowcy - pracownika.

Szkody finansowe z tytułu opóźnienia w dostawie, każdorazowo do pełnej odpowiedzialności przewoźnika, a w przypadku szkód finansowych powstałych w następstwie opóźnienia w dostawie albo w następstwie utraty lub uszkodzenia przy odpowiedzialności z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa kierowcy - pracownika ograniczone do podlimitu na każde zdarzenie (w zależności od uzgodnionej sumy gwarancyjnej), od 30.000 EUR do 75.000 EUR, bez obciążania sumy gwarancyjnej za szkody rzeczowe. Za szkody finansowe z tytułu zagubienia lub niewłaściwego użycia dokumentów przewozowych, nie wykonania lub nienależytego wykonania poleceń uprawnionego, czy też zaniedbania przy wyborze osoby trzeciej, której powierzono towar w przypadku przedwczesnego zakończenia przewozu, jak i z innych prawnych tytułów ubezpieczyciel udziela ochrony do wysokości odszkodowania jak w przypadku utraty przewożonego towaru. Przy czym w przypadku błędu w poborze zaliczenia odszkodowanie ograniczone jest do podlimitu na każde zdarzenie w zależności od uzgodnionej sumy gwarancyjnej od 6.000 EUR do 15.000 EUR, bez obciążania sumy gwarancyjnej przewidzianej na szkody rzeczowe.

II. Filar odpieranie roszczeń niezasadnych

Jeżeli ubezpieczyciel nie uznaje roszczenia „poszkodowanego” to ma obowiązek udzielić ubezpieczonemu przewoźnikowi ochrony prawnej dla odparcia roszczenia, a w przypadku, gdy kwotę niezasadnego roszczenia potrącono z przewoźnego, to również pokryć koszty procesu (w tym wpisu i koszta adwokackie) o zapłatę takiego przewoźnego.

Świadczenia dodatkowe (na zasadach określonych w warunkach):

 • pokrycie kosztów ratownictwa, ustalenia szkody i dodatkowych kosztów dostawy do odbiorcy po zdarzeniu, w ramach sumy gwarancyjnej przewidzianej dla utraty ładunku (w standardzie)
 • pokrycie kosztów utylizacji zniszczonego towaru, gdy obowiązek taki spocznie na przewoźniku (w standardzie)
 • pokrycie szkód w kontenerach w przypadku odpowiedzialności z OCPD (w standardzie)
 • możliwość ubezpieczenia przewozów wykonywanych przez podwykonawcę
 • możliwość ubezpieczenia wg deklaracji wartości, w myśl art. 24 CMR lub specjalnego interesu dostawy, w myśl art. 26 CMR
 • możliwość ubezpieczenia przewozów drogowych zastępujących przewóz lotniczy, wg odpowiedzialności wynikającej z międzynarodowego prawa lotniczego
 • możliwość ubezpieczenia przewozów nie objętych ochroną w standardzie, do których należą przewozy: ponadgabarytowe, żywych zwierząt, materiałów promieniotwórczych, wybuchowych, fajerwerków, broni i amunicji, narkotyków, samochodów osobowych transporterami odkrytymi, oraz przewozy dla których uzgodniono zachowanie innych od temperatury warunków przewozowych, takich jak wilgotność lub ciśnienie itp.

Wymiar składki
Składka jest naliczana od poszczególnych pojazdów wpisanych do polisy (polisa flotowa), albo od przychodu osiągniętego przez ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia (polisa obrotowa). Przy czym składka naliczana od przychodu jest przeznaczona dla firm posiadających więcej niż 70 pojazdów lub dla przewoźników umownych (kontraktowych).

Warunki szczególne umowy
W warunkach szczególnych zostają uzgodnione warunki płatności oraz inne ustalenia, odbiegające od regulacji zawartych w warunkach ogólnych umowy. Ochronę ubezpieczeniową można „dopasować” do potrzeb indywidualnych przedsiębiorstwa przewozowego.

Prawo właściwe, sąd właściwy, miejsce wykonania zobowiązań (dotyczy to relacji pomiędzy ubezpieczającym przewoźnikiem a ubezpieczycielem) Ważność umowy ubezpieczenia, jej wykładnia, prawa i obowiązki stron oraz wszelkie wynikające z umowy ubezpieczenia znamiona stanów faktycznych podlegają zgodnie z umową wyłącznie prawu polskiemu, przy czym sądem właściwym - nawet, gdy przepisy mającego zastosowanie międzynarodowego prawa prywatnego wskazują inne prawo lub właściwość innego sądu - do rozpatrywania sporów powstałych pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem jest sąd w Polsce, właściwy dla siedziby ubezpieczającego. Jako miejsce wykonania zobowiązań uzgodniono Warszawę.

Wyżej opisany produkt, ubezpieczenie OCPD został wynegocjowany przez Europa Transport Assekuranz z niemieckim TU ERGO Versicherung AG dla polskich przewoźników drogowych, którzy dbają o profesjonalne wykonanie usługi przewozowej odpowiednio wykwalifikowanym personelem. Udzielenie tak szerokiej ochrony przedsiębiorstwu przewozowemu, tylko wtedy jest możliwe, gdy personel jest świadomy swoich praw i obowiązków wynikających z realizacji umowy przewozowej. Dotyczy to nie tylko stanu technicznego pojazdów, lecz w szczególności zadań dysponentów i kierowców oraz współpracy pomiędzy nimi. Wychodząc naprzeciw przewoźnikom oferujemy odpowiednie szkolenia dysponentów/spedytorów i kierowców zakresie ich obowiązków w trakcie wykonywania usługi transportowej - „spinamy tandem dysponent – kierowca” i wdrażamy odpowiednie działania prewencyjne. W przypadku wystąpienia szkody uczestniczymy czynnie w procesie likwidacji.

Udostępniamy serwis zgłaszania szkód 24 godz. na dobę.

W dniu 3 grudnia 2010 r. oferowany wyżej produkt został wyróżniony, jako INNOWACYJNY PRODUKT DLA LOGISTYKI „2010”.


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) SPEDYTORA

Dotyczy firm spedycyjnych i ma charakter ubezpieczenia obowiązkowego. Obejmuje ryzyka związane z organizacją spedycji, a więc przede wszystkim:

 • wybór trasy i rodzaju transportu
 • wybór przewoźników
 • przygotowanie dokumentów


UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

Zapewnienie skutecznej i atrakcyjnej cenowo ochrony dla pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej jest ważnym celem dla osób zarządzających firmami.

Gwarantujemy możliwość oceny posiadanych ubezpieczeń komunikacyjnych, dobór najkorzystniejszych z oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a także pomoc w zgłaszaniu i likwidacji szkód.

Mając na uwadze specyfikę działalności oraz ilość posiadanych pojazdów zaproponujemy ubezpieczenie poszczególnych samochodów, lub ofertę ubezpieczenia floty samochodowej (już od 5 pojazdów).

Zapewniamy, że aktywna współpraca w tej dziedzinie może ograniczyć koszty ubezpieczenia nawet o 50%.UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW), NA ŻYCIE, KOSZTÓW OPIEKI MEDYCZNEJ

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za skutki nieszczęśliwych wypadków, którym ulegną pracownicy w czasie wykonywania obowiązków. Wykupienie przez pracodawcę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi dla pracownika oraz jego rodziny istotne wsparcie w dramatycznej sytuacji życiowej.

Umowa podstawowa może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule:

 • koszty leczenia
 • świadczenie w związku z pobytem w szpitalu
 • świadczenia chorobowe

Ubezpieczenie może być zawarte w celu ochrony pracownika, lub w wersji rozszerzonej, gdzie ubezpieczonymi mogą być także członkowie jego rodziny (rodzice, współmałżonek, teściowie, dzieci).

Ubezpieczenie może także przewidywać świadczenie w związku z urodzeniem się dziecka.

Dla firm wykonujących zamówienia publiczne jest to zwykle ubezpieczenie obowiązkowe.

Powyższa ochrona może być uzupełniona ubezpieczeniem kosztów leczenia i opieki medycznej w systemie niepublicznej służby zdrowia, co stanowi dodatkowy instrument motywacyjny, zwłaszcza dla kadry kierowniczej firmy.


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KIEROWCÓW ZA SZKODY W POJAZDACH

Jest to ubezpieczenie, które może być wykupione przez pracodawcę lub kierowców. Jego treścią jest zapewnienie ochrony dla pracodawcy w przypadku, gdy zatrudniony kierowca spowoduje szkodę w powierzonym pojeździe.
WARTA TUiR S.A.PZU S.A.InterRiskCompensaPTUAllianzHDI AsekuracjaERGO HESTIA
MACIFUNIQALLOYD'STU EuropaEULER HERMESBIBBY Financial ServicesMultiagencja Ubezpieczeniowa Ilona Bugzel