AGJUST Biuro Brokerskie WitamyProdukty i usługiO firmieKontakt
 
 
+48.
  Wyślij
 
UBEZPIECZENIA FIRM

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z różnymi ryzykami, które w większości mogą być przedmiotem dobrze przygotowanego ubezpieczenia.

Zagrożenia dotyczą na przykład majątku firmy, zdrowia i życia pracowników, odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody spowodowane działalnością, utraty zysku w wyniku zdarzeń losowych.


UBEZPIECZENIE MAJĄTKU OD OGNIA I ZDARZEŃ LOSOWYCH, KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU, WANDALIZMU

Ubezpieczeniem majątku firmy można objąć całe mienie posiadane przez ubezpieczonego. Dotyczy to przede wszystkim następujących ryzyk:

 • ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
 • ubezpieczenie mienia w transporcie

W ramach tych ryzyk można ubezpieczyć:

 • budynki i budowle
 • towary, materiały, półprodukty
 • wyposażenie magazynów, biur
 • gotówkę w kasie i w transporcie
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
 • mienie powierzone - nie będące własnością ubezpieczonego

Majątek można dodatkowo ubezpieczyć we wszystkich miejscach, w których ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą.

W sytuacji gdy istnieją zagrożenia powodziowe konieczne jest uwzględnienie tego zagrożenia w ubezpieczeniu.UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

Zapewnienie skutecznej i atrakcyjnej cenowo ochrony dla pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej jest ważnym celem dla osób zarządzających firmami.

Gwarantujemy możliwość oceny posiadanych ubezpieczeń komunikacyjnych, dobór najkorzystniejszych z oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, a także pomoc w zgłaszaniu i likwidacji szkód.

Mając na uwadze specyfikę działalności oraz ilość posiadanych pojazdów zaproponujemy ubezpieczenie poszczególnych samochodów, lub ofertę ubezpieczenia floty samochodowej (już od 5 pojazdów).

Zapewniamy, że aktywna współpraca w tej dziedzinie może ograniczyć koszty ubezpieczenia nawet o 50%.UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW), NA ŻYCIE, KOSZTÓW OPIEKI MEDYCZNEJ

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za skutki nieszczęśliwych wypadków, którym ulegną pracownicy w czasie wykonywania obowiązków. Wykupienie przez pracodawcę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi dla pracownika oraz jego rodziny istotne wsparcie w dramatycznej sytuacji życiowej.

Umowa podstawowa może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule:

 • koszty leczenia
 • świadczenie w związku z pobytem w szpitalu
 • świadczenia chorobowe

Ubezpieczenie może być zawarte w celu ochrony pracownika, lub w wersji rozszerzonej, gdzie ubezpieczonymi mogą być także członkowie jego rodziny (rodzice, współmałżonek, teściowie, dzieci).

Ubezpieczenie może także przewidywać świadczenie w związku z urodzeniem się dziecka.

Dla firm wykonujących zamówienia publiczne jest to zwykle ubezpieczenie obowiązkowe.

Powyższa ochrona może być uzupełniona ubezpieczeniem kosztów leczenia i opieki medycznej w systemie niepublicznej służby zdrowia, co stanowi dodatkowy instrument motywacyjny, zwłaszcza dla kadry kierowniczej firmy.


UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE CARGO

Polisa ubezpieczenia mienia w transporcie dotyczy zarówno ochrony majątku firmowego przewożonego własnym transportem, jak też przez wynajętego przewoźnika.

Obejmuje ono wszystkie rodzaje transportu (morski, lotniczy, samochodowy, kolejowy) oraz może być zawarta z ochroną przy załadunku, przeładunku i wyładunku.

Odpowiedzialność z tego ubezpieczenia dotyczy wszystkich szkód, które spowodują straty w przewożonym mieniu, a więc także tych, za które nie odpowiada przewoźnik w ramach posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I WYKORZYSTYWANYM MIENIEM

Obok ryzyk w zakresie szkód majątkowych, poważnym zagrożeniem dla firmy jest odpowiedzialność za skutki wobec osób trzecich spowodowane działalnością ubezpieczonego, produkowanymi lub sprzedawanymi przez niego produktami/usługami, lub innymi szkodami spowodowanymi przez podwykonawców.

Ochronę w tej dziedzinie zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i wykorzystywanego mienia z rozszerzeniem o dodatkowe klauzule w odpowiedni sposób dobrane do potrzeb ubezpieczonego.

Przy ocenie ryzyka - a więc w konsekwencji określenia wysokości składki, pod uwagę brane są następujące podstawowe informacje:

 • opis działalności z podaniem numeru PKD (2007)
 • planowana wartość sprzedaży w roku ubezpieczeniowym
 • ilość zatrudnionych
 • suma ubezpieczenia stanowiąca podstawę wypłaty odszkodowania
Specyficznym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu, które w sposób szeroki i skuteczny chronią przed szkodami kadrę kierowniczą firmy.


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu zapewnia ochronę zarówno kierownictwu firmy w przypadku popełnienia przez nich błędów w zarządzaniu, jak też firmie, umożliwiając skuteczne odzyskanie poniesionych strat zaistniałych w wyniku błędów kierownictwa.

Ochrona kadry kierowniczej dotyczy wszystkich decyzji oraz zaniechań w procesie zarządzania.

Zakres ochrony dotyczy odpowiedzialności cywilnej, finansowej i karnej - także prawa podatkowego.

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich, udziałowców spółki oraz pracowników.

Polisa może być wystawiona dla całego zarządu (bezimiennie), lub dla każdej osoby z kadry kierowniczej indywidualnie - imiennie.


UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH

Zapewnia ono ochronę-zwrot należności od odbiorców, w sytuacji ich uprawdopodobnionej niewypłacalności. Praktycznie oznacza to zwrot należnej kwoty po 180 dniach od terminu płatności ustalonego w umowie.

Ubezpieczenie to związane jest z dodatkowymi usługami w postaci sprawdzania wypłacalności kontrahentów firmy oraz aktywnej windykacji opóźnionych płatności.

Najskuteczniejszą metodą zachowania płynności finansowej w sytuacji sprzedaży z odroczonymi terminami płatności jest faktoring, który w wersji pełnej jest uzupełniony ubezpieczeniem należności.


UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU

Jest ono wykupywane łącznie z polisą ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych.

Stanowi skuteczną pomoc w natychmiastowym uruchomieniu działalności po szkodzie majątkowej. Pozwala przeznaczyć środki na wynajęcie pomieszczeń, dzierżawę maszyn, zakup towaru dla klienta, aby nie utracić odbiorców, a także uruchomienie awaryjnej pracy w nadgodzinach, w dni wolne od pracy.


UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII

Jest to ubezpieczenie zapewniające skuteczną ochronę w sytuacji awarii maszyny niewynikającej z działania czynników zewnętrznych (pożar, powódź, przepięcie w wyniku wyładowań atmosferycznych).

Ochroną jest objęta konkretna maszyna.


UBEZPIECZENIE MASZYN OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Jest to ubezpieczenie o podobnym charakterze jak ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii, z tym, że przyczyny zostały ograniczone do szkód spowodowanych awariami systemów elektrycznych, a więc dzięki temu ubezpieczenie jest tańsze.

Ochroną jest objęta konkretna maszyna.


UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Jest to ubezpieczenie urządzeń elektronicznych posiadanych przez ubezpieczonego w pełnym zakresie ryzyk, łącznie z kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, wandalizmem i dewastacją.

Ochroną objęty jest sprzęt stacjonarny oraz przenośny.

Urządzenia przenośne ubezpieczone są także poza siedzibą firmy (w transporcie, w samochodzie) oraz w siedzibie klienta.

W ramach tej polisy można ubezpieczyć oprogramowanie oraz konfiguracje, a także inne nośniki danych. Zapewnia ona także zwrot kosztów odtworzenia danych.WARTA TUiR S.A.PZU S.A.InterRiskCompensaPTUAllianzHDI AsekuracjaERGO HESTIA
MACIFUNIQALLOYD'STU EuropaEULER HERMESBIBBY Financial ServicesMultiagencja Ubezpieczeniowa Ilona Bugzel