AGJUST Biuro Brokerskie WitamyProdukty i usługiO firmieKontakt
 
 
+48.
  Wyślij
 
GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancje ubezpieczeniowe są doskonałą formą zrealizowania przez przedsiębiorcę wymogów przetargowych oraz kontraktowych i mogą mieć zastosowanie w wielu dziedzinach produkcji i usług.

W porównaniu do gwarancji bankowych wyróżnia je uproszczona procedura otrzymania, znacznie krótszy okres rozpatrywania wniosku, bardziej liberalne sposoby zabezpieczania - przy spełnieniu podstawowych warunków rentowności działalności firmy, istnieje możliwość przedstawienia gwarancji nawet do 500 000 zł jedynie z zabezpieczeniem wekslowym.

Należy podkreślić, że otrzymane gwarancje nie wpływają na zdolność kredytową przedsiębiorcy, gdyż nie podwyższają obciążeń kredytowych.

Koszt gwarancji przetargowej wadialnej kształtuje się w zakresie 0,5% - 1%, od kwoty wadium na wymagany okres.

Koszt gwarancji kontraktowych (należytego wykonania, usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi, zwrotu zapłaconej przez inwestora zaliczki) może wynieść od 1,8% do 3% rocznie.

Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane formy zabezpieczenia gwarancyjnego.

GWARANCJE WADIALNE

Ma ona zastosowanie przede wszystkim w przetargach publicznych i jej intencją jest zabezpieczenie roszczeń zamawiającego, gdy wybrany wykonawca nie rozpocznie wykonywania prac.

Zabezpieczenie to ma więc charakter krótkoterminowy - do 90 dni, i po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wygasa.

W przypadku nie przedstawienia tego zabezpieczenia gwarancyjnego, biorący udział w przetargu ma obowiązek wpłat wadium na konto zamawiającego, pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.


GWARANCJE NALEŻYTEGO WYKONANIA

Zabezpiecza ona interesy zamawiającego/beneficjenta w trakcie realizacji kontraktu w postaci środków niezbędnych do zakończenia prac, gdy dotychczasowy wykonawca nie realizuje uzgodnień terminowych i jakościowych, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Gwarancja udzielana jest na okres realizacji kontraktu i wygasa z chwilą podpisania przez strony protokołu przyjęcia prac bez usterek. Jeżeli wykonawca nie udzieli takiej gwarancji, to zamawiający z każdej płaconej faktury będzie zatrzymywał określony umową procent, aż do czasu zakończenia prac i potwierdzenia tego faktu protokółem.GWARANCJE USUNIĘCIA WAD I USTEREK

Po zakończeniu prac, zgodnie z postanowieniami kontraktu, zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania części należnego wykonawcy wynagrodzenia, do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Aby tego uniknąć wykonawca musi przedstawić gwarancję, która będzie zabezpieczała te potencjalne roszczenia zamawiającego.

W sytuacji, gdy warunki kontraktu przewidują obowiązek wykonawcy przedstawienia tych dwóch gwarancji, stosowna jest forma jednej wspólnej gwarancji należytego wykonania i gwarancji usunięcia wad i usterek.


GWARANCJE ZWROTU ZALICZKI

Jeżeli umowa nakłada na zamawiającego obowiązek zapłacenia wykonawcy zaliczki, może on warunkować realizację tego postanowienia zapewnieniem przez wykonawcę gwarancji zwrotu zaliczki, w przypadku gdy nie dojdzie do wykonania zamówienia.

Zabezpieczenie to może być w trakcie realizacji kontraktu udzielane wielokrotnie, na poszczególne etapy związane z zaliczkami.


GWARANCJE ZAPŁATY ZOBOWIĄZAŃ CELNYCH I PODATKOWYCH

Stosowana w transakcjach w handlu zagranicznym, umożliwia wprowadzenie na obszar celny towaru bez koniczności natychmiastowej zapłaty cła, podatku i akcyzy. Jej stosowanie wymaga zgody Urzędu Celnego.GWARANCJE DLA BIUR TURYSTYCZNYCH

Zabezpieczają one przede wszystkim roszczenia organów administracji wojewódzkiej powstałe w związku z nienależytym świadczeniem usług zagranicą klientom biur turystycznych.GWARANCJE ZAPŁATY CZYNSZU

W stosunkach wynajmujący-najemca zastępuje konieczność zapłaty przez najemcę kaucji zabezpieczającej zapłatę czynszu za wynajmowaną nieruchomość.ZABEZPIECZENIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Szczególną gwarancją jest gwarancja wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Wyróżnia się ona szczególną treścią oraz zaostrzonymi wymaganiami.

Zabezpieczenia unijne mają charakter gwarancji należytego wykonania, usunięcia wad i usterek oraz ze względu na odmienne postanowienia są udzielane tylko przez niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe.WARTA TUiR S.A.PZU S.A.InterRiskCompensaPTUAllianzHDI AsekuracjaERGO HESTIA
MACIFUNIQALLOYD'STU EuropaEULER HERMESBIBBY Financial ServicesMultiagencja Ubezpieczeniowa Ilona Bugzel