AGJUST Biuro Brokerskie WitamyProdukty i usługiO firmieKontakt
 
 
+48.
  Wyślij
 
UBEZPIECZENIA BUDOWLANE

Firmy budowlano-montażowe ze względu na charakter działalności wymagają specyficznej ochrony ubezpieczeniowej.

Dotyczy to ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczeń pracowników oraz dodatkowych produktów - gwarancji ubezpieczeniowych.

UBEZPIECZENIE WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY I MONTAŻU

W procesie realizacji inwestycji budowlanych, dla bezpiecznego i skutecznego ich przeprowadzenia konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia. Dotyczy ono:

 • maszyn, narzędzi, pojazdów i urządzeń
 • materiałów, surowców, półfabrykatów
 • obiektów na różnych etapach budowy
 • obiektów istniejących już obok budowanych nowych budowli
 • pracowników i osób trzecich uczestniczących w procesie budowlanym

Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:

 • ogień i zdarzenia losowe z uwzględnieniem ryzyk budowlanych (obsuwanie, zapadanie się ziemi, katastrofa budowlana)
 • kradzież, rabunek, akty wandalizmu i dewastacji
 • szkody spowodowane przez maszyny budowlane
 • szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich
 • ubezpieczenie mienia w transporcie
Ubezpieczenie może być zawarte w formie jednej polisy obejmujące powyższe ryzyka lub w formie kilku polis dla poszczególnych ryzyk.


UBEZPIECZENIE PLACÓW BUDOWY

Jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk i dotyczy całego mienia zgromadzonego przez wykonawcę na placu budowy. Mogą to być więc:

 • maszyny i narzędzia
 • materiały
 • wyroby gotowe
 • obiekty w trakcie trwania prac budowlanych

Zakres ochrony ma charakter ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, a więc zawiera:

 • ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży, rabunku, aktów wandalizmu i dewastacji

Ubezpieczenie może być rozszerzone o:

 • ubezpieczenie mienia w transporcie
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac budowlanych
 • ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • maszyn budowlanych od awarii w wyniku katastrofy budowlanej


UBEZPIECZENIE MASZYN, NARZĘDZI, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Jest to ubezpieczenie w zakresie i warunkach zgodnych z ubezpieczeniem na placu budowy, z tym, że dotyczy wszystkich lokalizacji, w których przedsiębiorca prowadzi działalność, także w siedzibie, magazynach, miejscach chwilowego parkowania i składowania.UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW), NA ŻYCIE, KOSZTÓW OPIEKI MEDYCZNEJ

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za skutki nieszczęśliwych wypadków, którym ulegną pracownicy w czasie wykonywania obowiązków. Wykupienie przez pracodawcę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi dla pracownika oraz jego rodziny istotne wsparcie w dramatycznej sytuacji życiowej.

Umowa podstawowa może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule:

 • koszty leczenia
 • świadczenie w związku z pobytem w szpitalu
 • świadczenia chorobowe

Ubezpieczenie może być zawarte w celu ochrony pracownika, lub w wersji rozszerzonej, gdzie ubezpieczonymi mogą być także członkowie jego rodziny (rodzice, współmałżonek, teściowie, dzieci).

Ubezpieczenie może także przewidywać świadczenie w związku z urodzeniem się dziecka.

Dla firm wykonujących zamówienia publiczne jest to zwykle ubezpieczenie obowiązkowe.

Powyższa ochrona może być uzupełniona ubezpieczeniem kosztów leczenia i opieki medycznej w systemie niepublicznej służby zdrowia, co stanowi dodatkowy instrument motywacyjny, zwłaszcza dla kadry kierowniczej firmy.


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM PRAC

Zawiera on podstawowy zakres ubezpieczenia w związku prowadzoną działalności i wykorzystywanym mieniem z rozszerzeniem o specjalistyczne klauzule:

 • odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w instalacjach
 • odpowiedzialność cywilna w istniejących budynkach i budowlach
 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu usługi
 • odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy
 • odpowiedzialność cywilna podwykonawców
 • odpowiedzialność cywilna za zanieczyszczenie środowiska


GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Więcej informacji o gwarancjach ubezpieczeniowych.
WARTA TUiR S.A.PZU S.A.InterRiskCompensaPTUAllianzHDI AsekuracjaERGO HESTIA
MACIFUNIQALLOYD'STU EuropaEULER HERMESBIBBY Financial ServicesMultiagencja Ubezpieczeniowa Ilona Bugzel